Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on tavoitteellista, mielenterveyden ongelman tai häiriön poistamiseen tai lieventämiseen tähtäävää ammatillista toimintaa. Se pohjautuu vakiintuneeseenja koeteltuun tietopohjaan. Psykoterapiasuuntauksen tulee perustua tieteellisesti tutkittuun yhtenäiseen psykologiseen teoriaan, joka auttaa ymmärtäämäänsekä ihmisen normaalia kehitystä että psyykkisten häiriöiden eri muotoja.

Onko psykoterapia vaikuttavaa?

Psykoterapialla hoidettujen potilaiden tilanne hoidon jälkeen on parempi kuin 80 %:lla hoidotta jääneistä. Psykoterapia tuottaa vähintään yhtä hyviä tuloksia kuin aktiivinen vertailuhoito (esimerkiksi lääkehoito). Eniten tutkimusnäyttöä on lyhytkestoisesta kognitiivisesta ja kognitiivis-behavioraalisesta terapiasta ja kohtalaisesti interpersonaalisesta psykoterapiasta.

Psykoterapian tarve ja tarjonta

Työikäisistä suomalaisista arviolta 3–4 % hakee apua terveydenhuoltojärjestelmästä sellaisen depression tai ahdistuneisuushäiriön vuoksi, johon psykoterapiastaon tutkimusnäytön perusteella mahdollisesti hyötyä. Lapsista 5–9 %:lla on vakavia mielenterveyshäiriöitä. Yliopisto-opiskelijoista 20–25 % kärsii jostain mielenterveyshäiriöistä. Iso osa mielenterveyshäiriöistä jää edelleen tunnistamatta terveydenhuollossa.

Miten psykoterapiapalveluita tulisi kehittää?

Porrastetun järjestämismallin mukaan valtaosa mielenterveyshäiriöistä voitaisiin hoitaa perustasolla erikoissairaanhoidon konsultaation avulla. Mikäli perustaso ei riitä, potilas ohjataan erikoissairaanhoitoon, jossa hänelle tehdään hoitosuunnitelma. Psykoterapiakoulutus tulee siirtää yliopistojen ja korkeakoulujen vastuulle.

Miten psykoterapiatutkimusta tulisi edistää?

Julkisen terveydenhuollon tarpeisiin paremmin vastaavaa psykoterapioiden vaikuttavuustutkimusta tulee lisätä ja tukea.

Psykoterapia-konsensuskokous, Hanasaari, lokakuu 2006