24.10.2007

Toimintaohje atk:n kaatuessa

Alla ohje ajanvarausta (toimistoa) ja vastaanottohenkilökuntaa varten:

AJANVARAUS:
1. Jo varattujen aikojen tallentaminen paperille tapahtuu pääsääntöisesti kuten ennenkin, eli edellisenä päivänä otetaan em. ajanvarausluettelo saapumisjärjestyksessä. Tämän lisäksi otetaan perjantaisin koko seuraavan viikon vastaava lista ja talletetaan viikon ajan. Lista on otettava niin, että varaamattomat ajat ovat näkyvissä.

2. Jokainen asema tai solu luo omaan aluetiedostoonsa U-asemalle excel-taulukon (saatavissa valmiina sähköisessä muodossa) , jossa on sivu jokaista vastaanottajaa varten klo 7.30-16 niin, että tunti on jaettu 6 riviin. Lisäksi on oltava myös varalista.

3. Atk:n kaatuessa kopioidaan päivän vastaanottolista exceliin jokaiselle vastaanottajalle erikseen. Tällöin on vaarana tietysti, että jo kyseisenä päivänä annetut ajat eivät tule huomioiduksi, mutta ne lisätään muistin mukaan mahdollisimman tarkkaan.

4. Kultakin vastaanottajalta tiedustellaan sen jälkeen heille vapaaksi sopivia aikoja, jotka merkitään x:llä taulukkoon.

Ajan salliessa voidaan kopioida myös seuraavien päivien ajanvarauksia omiin sarakkeisiinsa.

5. Aikoja annetaan vain excel-taulukkoon x:llä merkittyihin kohtiin. Käytännössä kannattaa rajoittua akuuttien aikojen antoon. Jokainen merkintä listaan on aina talletettava.

6. Potilaan ilmoittautuessa merkitään nimen perään ILM. sekä tiedot maksuista.

7. Käyttökatkon jälkeen taulukko tulostetaan ja talletetaan. Taulukko tallennetaan muualle tietokoneen muistiin. Tallennus joko omalle H-asemalle tai osaston omalle .

VASTAANOTTAJA
1. Aluksi käydään läpi ajanvarauslista vielä vapaana olevien aikojen määrittämiseksi. Ks. yllä!

2. Tietoja vastaanottoa varten saa mahdollisesti potilaspapereista ( ekg ja spirometria, epikriisit) ja Weblabista sekä Webaccessista.

3. Vastaanottoa varten on työpisteissä oltava jonkinlainen varasto reseptilomakkeita, A-todistuksia ja B1-lähetteitä ja vastaavia. Muut todistukset ja kiireettömät lähetteet tehdään atk:n taas toimiessa.

4. Vastaanottoa pitävien on myös kyettävä tekemään akuutit lähetteet tarvittaessa paperimuodossa. Työpisteissä on oltava selkeät käyttöohjeet niihin.

5. Lääkärit voivat sanella käyntitiedot ja muut tallentavat tiedot Wordille, jonka voivat tallettaa myös omaan H-asemaansa, mikäli katkos jatkuu työpäivän päättyessä. Tarvittaessa em. teksti tulostetaan, mikäli vaikkapa seuraava työntekijä (esim. päivystys tai 10023) tarvitsee kysellä tietoja oman vuoronsa aikana.

6. Vastaanoton yhteydessä kirjoitetaan paperilistan tulostuksen jälkeen varattujen käyntien kohdalle potilaan nimi ja jokaisen potilaan kohdalle pieni merkintä mitä jälkeenpäin tehtäviä lähetteitä, todistuksia ym. on tehtävä. Samoin tarvittavat tilastotiedot merkitään erilliseen ATK-paperiin, jollaisia ennen tietokoneaikaa käytettiin muistaen myös diagnoosit.

7. Atk:n alkaessa taas toimia, voidaan kohdassa 5. paperilta löytyvät tiedot viedä koneelle. Tilastointi tehdään atk:lle ennen katkoa tehtyjen ajanvarausten osalta vastaanottajan työasemasta ja muiden osalta käyttäen tilastoinnin YL/TTH-tallennusta.

8. Työpaikoittain mietitään, miten tilanne sujui ja mitä kannattaisi jatkossa tehdä toisin. Lopuksi rukoillaan, ettei katkos pian uusiutuisi!

HETI SUORITETTAVIA TOIMENPITEITÄ!
1. Tämä ohje toimitetaan jokaiseen työpisteeseen ja huolehditaan sen esiin saamisesta sekä paperisena että sähköisenä.

2. Jokainen alue luo oman kansionsa U-asemalle ja niihin erikseen alakansion jokaiselle suorituspaikalle. Tämä ohje ja ajanvarausta varten tehty excel-taulukko tallennetaan jokaiselle vähintään kahtena kappaleena.

3. Työpisteissä tulee olla varmuusvarasto reseptejä, A-todistuksia ja paperisia B1-sairaalalähetteitä sekä hoitajien todistuksia. Myös ATK-listoja tulee olla varalla.

4. Jokaisella työpaikalla tulee olla valmius tehdä laboratoriolähetteet paperimuodossa.

Sivua viimeksi päivitetty 24.10.2007 13:06 ja sivu on julkaistu 24.10.2007 12:00

Lisätoiminnot
Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio