Lääketieteen maailmaan ovat astuneet uuden ajan (New Age)  kaupallis-tekniset sovellukset. On aika päivittää termit. Itutähystin alkaa olla vanhahtavaa kulttuuria.

 

SANASTO  

 

0-sarja

Ennen potilaan hoidon käynnistämistä tehdään 0-sarjan avulla viimeiset hoitotestaukset ja saadaan lopullista tietoa hoitosarjojen vaikuttavuudesta ja kustannushyödyistä.

 

 

Aineeton pääoma

Aineeton pääoma koostuu lääkäreiden kyvyistä ja innovatiivisuudesta, terveyskeskuksen rakenteissa ja prosesseissa olevasta tiedosta ja siitä kuvasta, jonka potilas hoidosta saa. Tehdään selkoa myös toimenpiteistä ja niiden  immateriaalioikeuksista sekä potilaan  ja lääkärin yhteistyösuhteista.Hoitotulosta vastaava potilaspalaute.


Arvoanalyysi
Analyyttinen, pisteytyksen avulla tapahtuva hoidon eri vaihtoehtojen arviointimenetelmä.


Arvoverkko
Yhteistyötä tekevät terveydenhuollon toimijat ja eri tahot muodostavat kumppanuusverkoston, jossa jokainen keskittyy omaan ydinosaamiseensa ja lisää näin toimenpiteillään verkoston arvoa.


Avainosaamisalue
Terveyskeksuksen parasta osaamista, joka on syntynyt pitkäjänteisen toiminnan tuloksena ja johon henkilökunta keskittää omat voimavaransa. Muodostaa terveyskeskuksen osaamisen kivijalan.

Domain

Verkkotunnus, jonka ympärille rakentuvat sähköpostiosoitteet ja www-osoitteet, esim. www.domain.fi.


Elinkaaripalvelu
Koko potilaan elämänaikainen hoitotapahtuma. Prostatapotilaalla myös  suihkukaaripalvelu.

Etabloituminen
Terveydenhuollon aloittaminen tietyllä kohdealueella. Itä- ja Pohjois-Suomessa on syytä varoa susia ja karhuja sekä elämäntapaintiaaneja. Pizzakolmion sisällä ruokamyrkytys, liikenne  ja mafia on otettava huomioon (Suojelurahat).


Henkinen pääoma
Koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittu osaaminen ja tietotaito. Joka lapsensa kouluun laittaa, se lastaan vihaa.


Hyödyllisyysmalli
Hyödyllisyysmalli on patentin tapainen kielto-oikeus. Mallin haltijalla on oikeus kieltää muilta hyödyllisyysmallinsa mukaisen keksinnön ammattimainen hyväksikäyttö. Vrt. sinusscan tai psykoanalyysi.


Immateriaalijärjestelmä
Osaamisen suojaustavat sisältäen myös sekä tekniset että kilpailijatietolähteet.


IPR
Intellectual Property Rights, suomeksi immateriaalioikeudet. Kattavat sekä tekijän- että salausoikeudet sairauskertomusmateriaaliin, loppulausuntoihin ja allekirjoitus- ja vastuuvapausoikeuden eläkevakuutusyhtiöille meneviin lausuntoihin.


Karkean tekniikan tason selvitys ja analyysi

Valviralle tehtävä selvitys Käypä hoito-suosituksen vastaisista menettelyistä ja teknisistä ratkaisuista sekä analyysi eettisesti arveluttavista  suuntauksista, alan toimijoista sekä toimialueista.


Keihäänkärkiosaamisalue
Terävin osaaminen, jossa terveyskeskuksella on kansainvälisen tason osaamista ja josta terveydenhuollon yksikön terävin kilpailukyky muodostuu. Esimerkiksi erityisosaaminen malariaprofylaksiassa tai Gambiassa matkanneiden rouvien HIV-testaukset. Hammastunnistus sotatoimialueella.


Kilpailija-analyysi
Samalla alalla toimivien lääkäreiden analyyttinen vertailu ennalta määritettyjen parametrien avulla, mukana esimerkiksi hoitoketjujen analyysit ja viimeiset suuntaukset. Puolisodiskografia. Muutokset BMI:ssä.


Kilpailijaseuranta
Jatkuva seuranta valittujen, kilpailijoiksi luokiteltujen lääkäreiden toimenpiteistä; saadaan automaattisesti tieto uusista toimenpiteistä, myönnetyistä erityisluvista  ja sopimuksista jne. Viimeisin pyyntitaso. Ks. Verotiedot 2008.


Mallioikeus
Mallioikeus antaa suojaa tuotteen tai sen osan ulkomuodolle. Suojan kohteena on aina konkreettinen henkilö, jonka lähtökohtaisesti odotetaan olevan eri sukupuolta.  On aina näköaistilla havaittavissa. Mallioikeus saadaan rekisteröimällä malli. Rekisteröinnillä mallioikeuden haltija saa tietyin poikkeuksin yksinoikeuden mallin hyväksikäyttöön.


Markkinointimix
Lääkärin potilasssuuntautunut toimintafilosofia ja kooste toimenpiteistä, joiden avulla lääkäri palvelee potilaitaan paremmin kuin kilpailijat ja saavuttaa tavoitteensa kohdemarkkinoillaan. Luentopäiväkirja, radioportfolio ja iltalehti-impact.


NDA
Non-Disclosure Agreement eli potilassalaisuussopimus, joka määrittää kumppanien salaisuuskohteet ja niiden salassapitovelvoitteen. Unohtelu.

Skenaario
Skenaariot ovat keskenään erilaisia loogiseen tapahtumaketjuun perustuvia kuvauksia vaihtoehtoisista ja mahdollisista tulevaisuuksista. Mallissa 45+  on kohteliasta esittää varaus: Jos elän silloin.


Statusselvitys
Nykytilan selvitys. By the BOOK.

 

Tekijänoikeudet
Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai kuvantamistuloste. Suojan saamiseksi tulosteen tulee ylittää ns. teoskynnys eli yltää teostasoon. Suojattu teos on tekijänsä luovan työn omaperäinen tulos.

 

Teollisoikeudet
Teollisoikeudet ovat immateriaalioikeuksia, joilla tarkoitetaan aineettomia oikeuksia eli henkistä omaisuutta. Teollisoikeuksilla tarkoitetaan yksinoikeuksia, joilla suojataan omia käytäntöjä ja sitä, miten aina on tehty, palveluiden tunnuksina käytettäviä merkkejä sekä muun muassa mallin ulkomuodon esikuvaa.

 

Terveystuotteen teknisen ratkaisun etsintä
Muun muassa kirjallisuudesta voidaan etsiä tuotteessa tai prosessissa todetulla hoidolliselle ongelmalle ratkaisua. Nyk. sähköinen haku.

Toiminimi
Lääkäriyrityksen nimi, josta tulee ilmetä yritysmuoto ja jonka muilta osin täytyy täyttää toiminimilaissa esitetyt vaatimukset ja johon saa yksinoikeuden ilmoittamalla kaupparekisteriin tai joissakin tapauksissa vakiinnuttamalla.


Vertailu (benchmarking)
Vertailussa otetaan oppia paremmilta organisaatioilta vertailemalla näiden ja oman toiminnan suorituskykyä ja menettelyjä.

Visio
Näkemys yrityksen mahdollisesta ja toivotusta tulevaisuudesta.


Väite- ja mitätöintitutkimus

 

Tutkimus, löytyykö kilpailevan lääkärin mielipiteen kumoamiseen soveltuvaa tietoa.